Hipoterapie

JÍZDA NA KONI S PRINCIPEM HIPOREHABILITACE ŽEŽICE


Tento dokument je určen všem, kteří se zajímají o hiporehabilitaci, a to jak z hlediska profesionálního, tak z hlediska uživatelského, nebo je prostě zajímá, co dalšího nám lidem může kůň poskytnout, kromě zábavy, práce a sportovního vyžití. Hipoterapie je metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou.
Jsme malá rodinná stáj v malé obci nedaleko Příbrami. Máme velmi kladný vztah ke všem zvířátkům a tedy i k lidem.Naším cílem je pomáhat širokému spektru lidí a to tím že budeme praktikovat hipoterapii nejen postiženým lidem ale i zdravým lidem. Chceme všem umožnit projevit svou lásku ke zvířatům a to i tím že jim umožníme pobyt s nimi, pečovat o ně a nebo s nimi prostě jen být a užívat si krásu a vznešenost těchto zvířat.
Více o tom co a jak vlastně chceme dělat je další kapitolou tohoto dokumentu.
Princip a působení hipoterapie
Hipoterapie je léčebná metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka musí zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.Hipoterapie může také působit preventivně tam, kde z důvodu onemocnění dochází k degeneraci či přerušení nervových drah, řídících pohyb. Čím déle je možnost organizmu připomínat jeho správnou funkci, tím více se oddálí negativní vliv degenerativních onemocnění či následků úrazu na hybnost člověka. Zároveň se připravují vhodné podmínky pro aplikaci klasických fyzioterapeutických metod (např.Vojtova metoda), kterými má být vždy kvalitní hipoterapie doplněna.
Nesmírná výhoda metody spočívá v cyklickém opakování pohybového vzorce a v realizaci celé stimulace v prostoru. Jiný podobný prostředek, který by umožňoval klientovi po dobu terapie stimulaci zdravého pohybu na bázi bipedální lokomoce (tj. chůze) ve fyzioterapii v současnosti, není k dispozici. Je-li bráno v úvahu navíc kladné působení přírodního prostředí a pozitivní ladění psychiky klienta při terapii s koněm, k dispozici je metoda, která umožňuje dosáhnout velmi kvalitního léčebného efektu za téměř vždy nadšené spolupráce klienta.

 


INDIKACE A KONTRAINDIKACE PRO HIPOTERAPII

• Hipoterapie se může aplikovat již od věku 6 měsíců, horní hranice není neurčena.
• Hipoterapií se dá ovlivnit jakákoli pohybová a posturální porucha – nejčastější indikace jsou z neurologie a ortopedie.
• Mezi hlavní kontraindikace k hipoterapii patří nepřekonatelný strach z koně, luxace kyčlí, alergie na koňskou srst a prostředí, jakékoli akutní zdravotní stavy a otevřené rány.

BEZPEČNOST PŘÍ HIPOTERAPII

• Základem je dobře připravený kůň a tým zkušených odborníků
• Kvalitní vybavení střediska – bezbariérové prostředí, nasedací rampa, postroje pro koně
• Klient by měl používat bezpečnostní jezdeckou helmu a být očkovaný proti tetanu
Pouze v individuální formě, tzn. s každým klientem pracuje jeden terapeut.
• Terapeutická jednotka hipoterapie obvykle trvá 15–20 minut ve frekvenci 2krát týdně, záleží na zdravotním stavu klienta a terapeutickém cíli.
• Celkové trvání by mělo být minimálně 3 měsíce. U některých diagnóz (např. dětská mozková obrna) hipoterapie se může aplikovat až několik let.

TÝM

• Odborný lékař – indikuje a doporučuje hipoterapii
• Fyzioterapeut nebo ergoterapeut se specializačním kurzem Hiporehabilitace – provádí a vede vlastní hipoterapii – vybírá koně pro klienta, určuje polohou na koni, tempo kráčejícího koně a délku terapie i celé intervence. Musí být přítomen při každé terapeutické jednotce.
• Asistent – proškolená osoba, která asistuje klientovi a jistí ho ze strany koně během hipoterapie
• Cvičitel koní pro hiporehabilitaci – odpovídá za výběr koně, jeho výcvik a posuzuje aktuální připravenost koně k terapii
• Vodič koně – vede koně během hipoterapie
• Hiporehabilitační kůň – speciálně vybraný a vycvičený kůň pro hiporehabilitační účely


POLOHY NA KONI

• vsedě proti směru jízdy s oporou o horní končetiny (předloktí, dlaň)
• vsedě po směru jízdy s různou oporou horních končetin či bez ní
• vleže na břiše přes hřbet koně
• tzv. asistovaný sed, kdy terapeut sedí na koni s klientem a aktivně ovlivňuje jeho koordinační mechanizmy
• vleže na břiše proti směru jízdy
• vleže na břiše proti směru jízdy s oporou o předloktí